Polityka prywatności Centrum Zdrowia i Urody American Dreams health & beauty Patrycja Furczoń, z siedzibą 34-424 Zaskale, Skałka 1 – zwanego w jej treści American Dreams, numer NIP: 7361677644, numer REGON: 365554365.

Niniejszym, respektując podstawowe prawa osób fizycznych, wynikające z art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pragniemy Państwa poinformować o podstawach prawnych przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.

I. Definicja pojęcia danych osobowych oraz ich przetwarzania

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. American Dreams przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

II. Zastosowanie polityki prywatności American Dreams.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których American Dreams jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których American Dreams przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. American Dreams realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane American Dreams jako administratora danych osobowych:

Patrycja Furczoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Zdrowia i Urody American Dreams health & beauty Patrycja Furczoń, z siedzibą 34-424 Zaskale, Skałka 1.

III. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez American Dreams

Wszystkie osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową www.american-dreams.pl lub korzystające z usług świadczonych przez American Dreams drogą elektroniczną zachowują kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Pragniemy zapewnić, że zbieramy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Pliki Cookies:

W ograniczonym zakresie zbieramy dane osobowe także automatycznie za pośrednictwem plików Cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym (np. telefon, iPad), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Powyższe pliki służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Do podmiotów obsługujących w.w. pliki w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
 • DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)
 • Na wskazanych powyżej stronach internetowych, przypisanych do podmiotów obsługujących pliki Cookies, można zapoznać się ze szczegółową polityką Cookies. Użytkownik może zarządzać tego rodzaju plikami, wykorzystywanymi przez American Dreams lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości w zakresie mechanizmu działania plików Cookies, prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  V. Logowania:

  Informujemy, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z www.american-dreams.pl przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

  VI. Inne dane:

  Co do zasady tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

  VII. Podstawy prawne przetwarzania

  W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej www.american-dreams.pl oraz usług American Dreams możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

  • 1) na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) - zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia, a także w każdym czasie ją odwołać;
  • 2) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • 3) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • 4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • 5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • 6) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • 7) w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • 8) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • VIII. Dane wrażliwe

   Nigdy nie żądamy podawania za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych tzw. danych wrażliwych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). Powyższe dane mogą być zbierane wyłącznie w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

   IX.Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

   Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

   X.Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

   Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez American Dreams. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną stosowne środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie z zasadą ograniczania przechowywania.

   Informujemy, że:

  • 1) w przypadku, gdy American Dreams przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • 2) w przypadku, gdy American Dreams przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  • 3) w przypadku, gdy American Dreams przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  • XI. Udostępnianie Twoich danych osobową podmiotom trzecim

   Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku zawieramy z podmiotem trzecim umowę o przetwarzanie danych osobowych, której szczególną uwagę przywiązujemy do poufności i bezpieczeństwa.

   XII. Prawa osób, które udostępniły swoje dane osobowe.

   Osoby fizyczne mają konkretne prawa dotyczące swoich danych osobowych, a American Dreams jako administrator danych jest odpowiedzialny za ich realizację, szanując obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza American Dreams można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

   XIII. Wycofanie zgody. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo usunięcia danych osobowych.

   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę, bez podawania przyczyn takiej decyzji. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Jeżeli nie dostrzegliście Państwo takiej informacji, lub jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wszystkie osoby fizyczne są uprawnione do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych wskazujemy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez American Dreams albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez American Dreams. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane będą też usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

   W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

   XIV. Kontakt

   W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

   Osoby, których dane osobowe przetwarza American Dreams, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Spełniamy marzenia o zdrowym ciele. Jedyne takie miejsce na Podhalu

Jakość, którą zapamiętasz na długo! American Dreams health & beauty

Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco!

Poznaj aktualne informacje o promocjach, wydarzeniach i nowościach!

Akceptuję politykę prywatności oraz regulamin.